III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ DAVAMLI İNKİŞAF

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

KONFRANSIN KOORDİNATORU

İlkin Məmmədov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

 

KONFRANS KATİBLİYİ

Sevda Hüseynova - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Röya Sultanova - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Samir Ağayev - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Bəsirə Babayeva - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Anar Süleymanlı - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Qismət Qəfərli - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Gülmira Qarayeva - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Lamiyə Yusifli - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Fidan Həbibli - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Rüxsarə Məmmədzadə - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Baba Məmmədov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan