III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

Nizami Gəncəvi və Davamlı İnkişaf

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

İqtisadiyyat və İdarəetmə Sahəsində Magistr və Doktorantların Beynəlxalq Elmi Konfransında aşağıda qeyd olunan istiqamətlər üzrə mövzular məruzə olunmaq üçün təqdim oluna bilər:

 1. Nizami Gəncəvi irsində iqtisadi fikirlər
 2. Dördüncü sənaye inqilabı
 3. Qarabağın iqtisadiyatı və inkişaf potensialı
 4. Davranış maliyyəsi və maliyyə bazarları
 5. Şəhərlərin brendləşməsi
 6. Yaşıl şəhərlər və onları inkişafı
 7. Müasir əmək bazarı və məşğulluq
 8. Covid-19 və iqtisadi təsirləri
 9. Sosial sahibkarlıq və sosial biznes
 10. Kiçik və Orta Biznesin inkişafı
 11. Kosmos iqtisadiyyatı və gələcək perspektivləri
 12. Beynəlxalq ticarətdə müasir trendlər
 13. Elektron ticarət və yeni satış metodları
 14. Rəqəmsallaşma və rəqəmsal iqtisadiyyat
 15. Müasir maliyyə bazarları və böhranlar
 16. Universitet və sənaye işbirliyi
 17. Təhsilin idarəedilməsi və rəqabətqabiliyyətliliyi
 18. Data analitika, iqtisadi proqnozlaşdırma və ekonometrik analiz
 19. Sığortaçılıq və müasir sığorta məhsulları
 20. Bank sektoru və rəqəmsal bankçılıq
 21. Turizm iqtisadiyyatı və turizm siyasəti
 22. Biznesdə maliyyə və mühasibatlıq sahəsində yeniliklər
 23. Korporativ sosial məsuliyyət və biznesin inkişafı
 24. Müasir dünyada insan kapitalı və insan resurslarının idarəedilməsi
 25. Robotlaşma və robot iqtisadiyyatı
 26. Sahibkarlıq müəssisələrinin klasterləşməsi
 27. Dövlət sektorunun iqtisadiyyatı və makroiqtisadi siyasət