III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ DAVAMLI İNKİŞAF

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

KONFRANS MÖVZULARI

Dövlət maliyyəsi

Vergiqoyma və vergi siyasəti

Maliyyə bazarlarl

Sığorta sistemi və sığorta məhsulları

Bankçılıq və bank sistemi

Kriptovalyutalar və kriptovalyuta bazarl

Davranış maliyyəsi

Risklərin idarə olunması

Muhasibatlıq

Beynəlxalq maliyyə hesabatları standartları

Beynəlxalq ticarət

Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr

Gömrük sistemi və xarici ticarət

Maliyyə böhranları

İnsan resurslarıInnovation and project management

Marketinq, elektron ticarət və kommersiya

Korporativ sosial məsuliyyət

Sosial biznes

Strateji və əməliyyat menecmenti 

Korporativ idarəetməs və təşkilati davranış

Rəqabətlilik və rəqabət strategiyaları

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Makroiqtisadi siyasət

Turizm və turizmin inkişafı

Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri

Sənaye iqtisadiyyat və sənaye siyasəti

Xarici investisiyalar və ölkə iqtisadiyyatı

Ekonometrika və statistika

Sahibkarlıq fəaliyyəti

KOS - da insan potensialı

Sahibkarlıq müəssisələrinin klasterləşməsi

Təhsil menecmenti və təhsilin rəqabətqabiliyyətliliyi

Universitet və sənaye işbirliyi

Rəqəmsal iqtisadiyyat